عشق و دوستی

دوستی

زیباترین جمله درباره دوست داشتن

شاید زیباترین جمله را درمورد چگونه دوست داشتن، شاعر احساس فرانسه پل الوار گفته باشد که تو را به خاطر دوست داشتن دوست دارم،ولی من تورا برای حرارت کوره ی محبت دلت که وجودم را در عشق ذوب میکند میستایم، تورا به خاطر روشنی قلب مهربانت که ظلمت دروغ را تاب نمی اورد دوست دارم،تورا برای آتشفشان مهربانی که در وجودت نهان است دوست دارم،تورا دوست دارم چون تپشهای قلبم را صدای مهربان تو آرام میکند،دوستت دارم چون واژه به واژه ی  الفاظت ترنم احساسیست که خلوص محبت را طلب میکند،به خاطر

دلت که طالب عشقی راستین است،به خاطر منظره ی رویایی زیبا که قلم قلبت از محشر عشق به تصویر میکشد،برای خنده های بی فریبت که چون تبسم خورشید مهربان و گرما بخش است دوستت دارم. تو را دوست دارم به خاطر روان پاکت به خاطر روح بیتابم که هر دم به هوای طواف ضریح مهربان روحت پر میکشد،دوستت دارم برای زبانه های فریاد ذره ذره ی وجودم که تورا میخواند

تاريخ شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰سـاعت 8:19 نويسنده فرشته| |
i413141_11.gif (242×58)
Design:♀ali-hadis♂